top of page

Algemene Voorwaarden

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst
op afstand aangaat met Blush Mode;
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Blush Mode georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en Blush Mode gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroeping recht;
5. Herroeping recht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Dag: kalenderdag.


Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van Blush Mode in haar webwinkel en op
alle tussen de consument en Blush Mode aangegane overeenkomsten op afstand.
Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven,
aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.


Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Blush Mode langs
elektronische weg heeft aanvaard.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Blush Mode onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Blush Mode treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt,
Blush Mode daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Blush Mode kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Blush Mode op grond van dit onderzoek goede gronden heeft
om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.
5. Het staat Blush Mode vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Blush Mode en zij hoeft deze niet te motiveren. Indien
Blush Mode een bestelling of aanvraag weigert, deelt Blush Mode dit onmiddellijk mee aan de consument.


Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk
te maken. Als Blush Mode gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Blush Mode niet.
3. De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn
die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van aflevering;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroeping recht;
o    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.


De prijs/ verzendkosten
1. De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's,
in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze
vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3. De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Voor de hoogte van de verzend-
en rembourskosten maakt het niet uit of de consument een of meer producten bestelt.

- Verzendkosten binnen Nederland: €3,95
(Besteld u €50,- of meer binnen Nederland dan zijn de verzendkosten voor ons)

- Verzendkosten Belgie: €9,50

- Retourkosten zijn voor de klant
 


Betaling
1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:

o    iDEAL
o    Overboeking Stripe

Blush Mode kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval
kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
2. In het geval dat met Blush Mode een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van
deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden
overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
3. In het geval dat voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen zijn hierop de voorwaarden van de
desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Blush Mode. is geen partij in de relatie tussen de consument
en de kaartuitgever.
4. Ten laste van de consument komen alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede
begrepen incassokosten, die Blush Mode. als gevolg van niet nakoming door de consument van diens
(betaling)verplichtingen zal maken.
5. In geval van niet tijdige betaling is Blush Mode. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen
volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.


Levering
1. Blush Mode verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde
van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd 3 hele werkdagen vanaf de
besteldatum.
2. Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten
niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,
3. Blush Mode is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de
aangekondigde levertermijnen.


Garantie en aansprakelijkheid
1. Blush Mode staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Blush Mode is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de
consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Blush Mode
3. Indien Blush Mode, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding
nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is
veroorzaakt.
4. Ondanks de constante zorg en aandacht die Blush Mode aan de samenstelling van de website besteedt,
is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Blush Mode behoudt zich het
recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
6. De consument is gehouden Blush Mode te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering
van de overeenkomst tegen Blush Mode mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de
desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.
7. Het is mogelijk dat Blush Mode op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk
interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Blush Mode is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Overmacht
1. In geval van overmacht is Blush Mode niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen,
respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder
meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere
ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder
overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen
en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Intellectuele eigendom
1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens,
mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten
bij Blush Mode, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele
eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere
(intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van
halfgeleiders producten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische
en/of commerciële know how, methoden en concepten.
2. Consument verplicht zich geen inbreuk makend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals
beschreven in dit artikel.


Privacy
1. Door te bestellen geeft de consument gelijker tijd toestemming aan Blush Mode zo nodig de persoonsgegevens
van de consument te gebruiken. Blush Mode gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voor zover dat
noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens
worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
2. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door Blush Mode worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren
van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de
klantrelatie met de consument.
3. Blush Mode zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy
beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.


Persoonsgegevens/leeftijdsgrens
1. Blush Mode accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

Toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Blush Mode is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen
1. De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar Blush Mode klantenservice op het 
e-mailadres webshop@blushmode.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld.
Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.


Bedrijfsinformatie
Blush Mode is gevestigd te (hoofdvestiging):
Joseph Schumpeterstraat 18
7559 SG Hengelo Overijssel
Tel: 074 259 3717

logo-blush-felleroranje-webshop.png
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page